ÇALIŞMA ALANLARI

ARABULUCULUK

Arabuluculuk, hukuk sistemi gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan bir "Alternatif uyuşmazlık çözümü" (ADR) yöntemidir. Arabuluculuk; tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da mahkeme yönlendirmesiyle çözmelerinde kullanabilecekleri bir yöntemdir. Aralarındaki uyuşmazlığı, kendi istekleriyle ya da bir mahkemenin önerisi ile arabulucunun eşliğinde çözmeye karar veren taraflar, uyuşmazlık konusunu arabulucuya ileterek, tamamen tarafsız, ön yargı ve yargıdan uzak bir arabulucu eşliğinde, sorunlarını tartışma ve kendileri için en iyi çözümü, bulma fırsatı elde ederler.

Türkiye'de arabuluculuk, 22.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu (HUAK) ile bir "alternatif uyuşmazlık çözümü" yolu olarak uygulanmaya başlamıştır. 6325 sayılı Kanunla yeni bir serbest meslek ihdas edilmiş ve arabuluculuk mesleğini icra edecek kişilere "arabulucu" unvanını kullanma yetkisi tanınmıştır. Uyuşmazlık çözümüne ek olarak arabuluculuk, sözleşme müzakere sürecinin kolaylaştırılmasında olduğu gibi, anlaşmazlıkları önleme aracı olarak işlev görebilir. Arabuluculuğa başlıca en uygun uyuşmazlıklar;


> Aile Uyuşmazlıkları; Evlilik öncesi yapılan anlaşmalar, Mali ya da aile bütçesine ilişkin anlaşmazlıklar, Nafaka
> Gayrimenkullere ilişkin uyuşmazlıklar; Kiracı/kiralayan, Kira tespit, İnşaatçı / müteahhit - Emlakçı / ev sahibi
> İş (Hukuku) Uyuşmazlıkları; Haksız fesih, Ayrımcılık, İşçi mağduriyetleri / şikâyetleri, İşçiler arasındaki huzursuzluklar
> Ticari Uyuşmazlıklar; Ortaklıklar, Sözleşmeler
> Tıbbi kötü uygulamadan doğan uyuşmazlıklar.

AİLE HUKUKU


> Evlilikte Mal Rejimi Sözleşmeleri (Evlilik Sözleşmeleri)
> Boşanma Protokolü
> Boşanma ve Boşanmanın Mali Sonuçlarına İlişkin Nafaka ve Tazminat Davaları
> Edinilmiş Mallara Katılım Alacağı Davaları
> Velayet Davaları
> Nesebin Tashihi ve Babalık Davası

BİLİŞİM HUKUKU


> 5651 Sayılı Yasaya Göre İnternete Erişim ve Engellenmesi
> Kişisel Verilere İlişkin İşlenen Suçlar
> Kişisel Verilerin Özel Hukuk Açısından Korunması
> İnternet Aracılığı ile Kişilik Haklarının İhlali ve Korunması

CEZA HUKUKU


> Müşteki ve Sanık vekilliği
> Sulh Ceza Hâkimliklerinde Yapılacak Olan İtirazlar

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU


> Telif Hakları
> Korsanla Mücadele
> Marka Hükümsüzlük Davaları
> TPE Nezdinde Yapılacak İptal Davaları ve İtirazlar
> Lisans Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Müzakeresi ve Çözümü

GAYRİMENKUL VE İNŞAAT HUKUKU


> Gayrimenkul Mülkiyetinden Kaynaklanan Talep ve İhtilaflar
> Kat İrtifakı/ Kat Mülkiyeti Kuruluşu ve İhtilafları
> Tahliye Taahhütnamesine Dayanarak Tahliye
> Mesken İhtiyacı Nedeniyle Tahliye
> Kiracının Taşınmazı Başkasına Devri Nedeniyle Tahliye
> Kira Sözleşmesine Aykırılık Nedeniyle Tahliye
> Tahliye Edilen Taşınmazda Hasar Tespiti
> Tapu İptal ve Tescil Davaları
> Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri ve İhtilafları
> Satış Vaadi Sözleşmeleri
> İzale-i Şüyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davaları
> Yabancıların Gayrimenkul Edinmelerine İlişkin Uygulamalar

İCRA VE İFLAS HUKUKU


> İlamlı/İlamsız İcra Takipleri
> İflas İşlemleri

İDARE VE VERGİ HUKUKU


> İptal davaları
> Tam yargı ve tazminat davaları
> Vergi Uyuşmazlıkları Çözümü

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU


> Belirli ve/veya Belirsiz Süreli İş Sözleşmelerinin Hazırlanması
> Sözleşmenin Feshi ve İşten Çıkarma Konularının Sulh veya Dava Yolu ile Çözümlenmesi
> İşe İade Davaları
> İş Kazası ve Hastalıklarına İlişkin Cezai ve Hukuki Sorumluluklar Hakkında Danışmanlık ve Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi Çalışmalarının Sağlanması
> İş Yerinde Meydana Gelen Somut Olaylara Göre Tutanak, Savunma İstem Yazıları, İhtar ve Fesih Bildirimlerinin Hazırlanması

SAĞLIK HUKUKU


> Sağlık Çalışanlarının Tıbbi Müdahale Hatalarından Doğan Hukuki ve Cezai Sorumlulukları
> Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortaları
> Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortaları
> Sağlık Çalışanları / Özel Sağlık Kuruluşları Sözleşmeleri ve İhtilaflar
> Tıbbi Uygulama Hatalarına İlişkin Maddi, Manevi Tazminat Davaları
> Sağlık Kuruluşları ve Çalışanlarına Yönelik, Kurumsal ve Mesleki Sorumluluklar
> Hastane Yönetimi ve Danışmanlığı

SİGORTA HUKUKU


> Sigorta Poliçesinden Doğan Uyuşmazlıkların Çözümü
> Poliçe Taslaklarının ve Belgelerinin Hazırlanması
> Mülkiyet, Otomobil, Sorumluluk, Sağlık ve İş Görmezlik Sigortası

ŞİRKETLER HUKUKU


> Şirket Ana Sözleşme hazırlanması
> Genel Kurul Kararları
> Ortaklık Payları
> Azınlık Payları
> Şirket Ortaklığından çıkma/çıkarılma
> Haksız Rekabete Uyuşmazlıkların Çözümü

TÜKETİCİ VE REKABET HUKUKU


> Alım Satım Sözleşmeleri
> Tüketici Hakem Heyeti Nezdinde Yapılacak İşlemler
> Tüketicinin Şikâyetlerine Karşı Hukuki Çözüm Yolları Üretmek
> Satıcı ile Alıcı Arasında Yapılacak Sulh Görüşmeleri, Protokole Bağlanması
> Ayıplı Mal/Ayıplı Hizmetten Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözümü
> Tüketici ve Ticaret Mahkemelerinde Görülen Uyuşmazlıkların Çözümü
> Rekabet Kurumu ile İlgili Uyuşmazlıkların Çözümü

YABANCILAR VE VATANDAŞLIK HUKUKU

Yurt dışındaki evlenme boşanmaların Türkiye’de tanınması, yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinmesi, Yabancılar için vatandaşlık ve oturma izni gibi konularda hizmet vermekteyiz.